เวลาดูจิตเราไม่ได้ดูให้ “นิ่ง”เวลาดูจิตเราไม่ได้ดูให้ “นิ่ง” 
ดูจิต เราต้องการจะให้เห็น
จิตเปลี่ยนไม่หยุด เห็นจิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 
แล้วจิตจะไม่ไปผูกติดกับอารมณ์ใด
อารมณ์หนึ่งเพียงอารมณ์เดียว..


พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา