สติตัวเดียว รู้ทั้งในและนอก...นอกดูงาน ในดูจิตใจ ว่าไม่มีอารมณ์ คือความถูกต้อง
สติตัวเดียว รู้ทั้งในและนอก แบบสบายๆ พร้อมกัน
รู้อยู่ รู้อยู่ รู้อยู่ ทั้งในและนอก รู้อยู่ ๆๆๆ...

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

“เนกขัมมะ” หมายถึง การทำใจให้ออกจากกามคุณอารมณ์ที่จริงแล้ว ความหมายของคำว่า “เนกขัมมะ” หมายถึง 
การทำใจให้ออกจากกามคุณอารมณ์ 
ทำใจไม่ให้จมอยู่กับเรื่องที่มากระทบใจ...
(ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย)
...ใจเข้าไปรับรู้แล้ว เราทำใจให้ปล่อยวางได้ 
คือออกจากเรื่องเหล่านี้ได้

พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ผู้ถึงธรรม ดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบันผู้ถึงธรรม ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว 
ไม่พร่ำเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง 
ดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบัน 
ฉะนั้นผิวพรรณจึงผ่องใส
ส่วนชนทั้งหลายผู้ยังอ่อนปัญญา...
เฝ้าแต่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง
และหวนละห้อยถึงความหลังอันล่วงแล้ว 
จึงซูบซีดหม่นหมอง เสมือนต้นอ้อสด 
ที่เขาถอนทิ้งขึ้นทิ้งไว้กลางแดด

(สํ.ส. ๑๕/๒๒/๗)

จิตผ่องใส เป็นที่พึ่งได้
ให้รู้จักภาวนา พุทโธ ทำดวงจิตให้ผ่องใส 
จะได้เป็นที่พึ่งของเราได้แน่นอน
ให้ทราบว่าในโลกนี้ไม่มีแก่นสารอันใด 
เกิดมาแล้วก็ต้องตาย 
เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่าง 
ที่จะเอาได้ก็เป็นเรื่องของดวงจิตเท่านั้น...


หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

การสวดมนต์ ถือว่าเป็นการภาวนาได้

...การสวดมนต์ ถือว่าเป็นการภาวนาได้ 
ภาวนา แปลว่าทำให้เกิด 
การสวดมนต์ ก็ทำให้เกิดความรื่นเริงเพลิดเพลิน 
หรือทำให้เกิดความสงบภายในจิตใจได้ 
ขณะสวดมนต์อยู่บางทีอุบายเกิด ...
บางทีธรรมะเกิดขึ้นมา ขณะสวดมนต์ก็ได้ 
ให้มีความตั้งอกตั้งใจเคารพในการสวดมนต์ 
มีความแน่วแน่ในคำสวดของเรา
นั้นเป็นการภาวนาอย่างสมบูรณ์ทีเดียว...

หลวงปู่แบน ธนากโร