ความพอใจ ไม่พอใจ ทำให้วนในวัฏฏะผู้ที่หลงเพลิน เล่นอยู่กับความพอใจ และไม่พอใจ
จึงได้หนังสือเดินทางแห่งการท่องเที่ยวของภพชาติ
ติดตัวไปตลอด ความพอใจ และไม่พอใจ
เป็นอาหารชั้นยอดเยี่ยมของกิเลส

คุณแม่จันดี โลหิตดี

การไม่รู้เท่าทันอารมณ์          การไม่รู้เท่าทันอารมณ์คือการปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบกำหนดความคิด กำหนดเหตุผล กำหนดการพูดการกระทำ กำหนดอะไรต่ออะไรต่างๆ พระพุทธองค์จึงให้เรามีปัญญารู้เท่าทัน รู้อะไรเป็นอะไร รู้ความคิดว่าสักแต่ว่าความคิด ความรู้สึกสักแต่ว่าความรู้สึก ความจำก็สักแต่ว่าความจำ มันก็เป็นสักแต่ว่าเรื่องของมันเท่านั้นเอง โดยเราไม่ต้องไปยุ่งไปปรุงแต่งในตัวของมันให้มันเป็นมากกว่าที่ควรจะเป็น หรือที่จะมีอำนาจเหนือจิตใจของเรา

                                                                                                               ชยสาโรภิกขุ