ทุกข์นั้นแท้จริงก็แฝงอยู่ในสุขทุกข์นั้นแท้จริงก็แฝงอยู่ในสุข ถ้าเราเพลิดเพลินยินดีในสุขมาก
วันหนึ่งความทุกข์ก็มาเยือนและปรากฏให้เห็น
ทุกข์ก็ตาม สุขก็ตาม ต้องมีสติควบคุม
ฝึกใจไม่ให้ยินดียินร้ายและหลงไปหรือเพลิดเพลิน

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ระวังจิตให้ตั้งเฉยอยู่ในตัวเอง...จิตของเราก็เช่นเดียวกัน อย่าให้ความดีร่วงหล่นไปตามนิวรณ์
จึงต้องคอยระวังจิตให้ตั้งเฉยอยู่ในตัวของเราเอง 
จนรู้สึกว่าไม่มีสิ่งอะไรมารบกวนหรือทำลาย

ท่านพ่อลี ธัมมธโร 

ภายในนั้น มันเกิดเอง ดับเอง          “..มันอยู่ในจิตนี้แหละลูกเอ๋ย โง่มันก็มาจากจิต ปัญญามันก็เกิดจากจิต อย่ามัวเสาะหาที่อื่นที่ไกล อย่าไปแต่งไปเติมเสาะหามาใส่ อย่าไปอยากรู้ อยากเป็น อยากเห็น ทำไปก่อน มันจะต้องเกิดของมันเองได้ ลูกแม่ต้องพึ่งตัวเอง หาเอาเอง  ทำเอาเอง ปฏิบัติเอาเอง เพราะภายในนั้น มันเกิดเอง ดับเอ

                                                                                                        แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ