ไม่ได้ห้ามหรือกดข่มความคิด แต่จงรู้เท่าทัน ว่ามันกำลังคิดนักปฏิบัติทั้งหลายจึงต้องควบคุมจิตของตน 
ด้วยตั้ง สติรักษาจิต อยู่ตลอดเวลา
ถ้าจิตแส่ส่ายไปในกามโลก รูปโลก อรูปโลก 
รู้ว่าเป็นไปเพื่อก่อแล้ว รีบดึงกลับมาให้เข้าใจ 
นับว่าใช้ได้แต่ยังไม่ดี 

ต้องเพียรพยายามฝึกหัดต่อไปอีก 
จนกระทั่งใจนึกคิดปรุงแต่ง
ไปในกามโลก รูปโลก อรูปโลก
ก็ รู้เท่าทัน ทุกขณะ 
อย่าไปตามรู้หรือรู้ตาม 
จะไม่มีเวลาตามทันเลยสักที

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

พึงละวางสังขารอย่าไปยินดี ยินร้าย ในการอยู่ การเป็น การตาย 
สังขารทั้งหลาย ไม่ว่า เนื้อ เล็บ หนัง กระดูก ผม ขน 
เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาทั้งสิ้น มันไม่ใช่ตัวตน 
ไม่เป็นสิ่งอมตะ รอถึงวันแค่นั้นแหละ 
จะวันไหนก็แค่นั้นเอง ละวางซะ

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

จิตไม่ยึดของในโลก เป็นโชคมหาศาลจิตไม่ยึดของในโลก 
เป็นโชคมหาศาล 
พระนิพพานอยู่ตรงนี้

หลวงปู่สาย เขมธัมโม

ปราชญ์ไม่เศร้าโศกต่อความแก่และความตาย
..โลกถูกความแก่และความตายบดขยี้อย่างนี้เอง, 
ปราชญ์ทั้งหลายรู้เท่าทันกระบวนความเป็นไปของโลกแล้ว 
จึงไม่เศร้าโศก...

พุทธธรรมฉบับปรับขยาย
นิพนธ์ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ตอน ๘๑