หายใจอย่างมีสติ ดับทุกข์ได้
หากเราเข้าใจความทุกข์อย่างลึกซึ้ง
เราจะพบว่า แค่เพียงการหายใจอย่างมีสติ 
ก็เพียงพอแล้ว ที่จะดับทุกข์และทำให้เรามีความสุขได้

ท่านติช นัท ฮันห์

สติเปรียบดังเขื่อนกั้นอารมณ์สติเปรียบดังเขื่อนกั้นอารมณ์
สติคุมแล้ว อารมณ์จะเข้าไม่ถึงเลย

หลวงพ่อวิชัย เขมิโย