จงตามรู้อาการของจิต
อาการของจิต มันเคลื่อนไหวอย่างไร
จงตามรู้ให้หมด รู้หมดแล้วไม่มีอะไร
มาแสดงตนเป็นผู้เจริญและผู้เสื่อมต่อไป 
เหตุที่สิ่งเหล่านี้จะปรากฏดีๆ ชั่วๆ 
เนื่องจากเราตื่นเงาของตัวเอง 
(อาการของจิตนั้นเอง)

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน