นั้นคือ...กิเลส


ความคิด
ที่ผ่านเข้า - ออก
ที่ทำให้ "จิต" 
ติด กับอารมณ์ (ทำให้เกิดทุกข์)
นั้นคือ...กิเลส

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

Image by jggrz from pixabay

Cr.เพจวัดพระธาตุขุนบง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เธอจะกลายเป็นสมบัติล้ำค่านั้นเอง


รู้เห็นตามความจริง
.
- เมื่อมองไปรอบๆ ตัว มี ครอบครัว เพื่อน บ้าน ทรัพย์สมบัติ  ยศตำแหน่ง  
มีสิ่งใดที่ถาวรยั่งยืน ไม่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา มีไหม ?
- แล้วมองกลับเข้ามาในตัว มีลมหายใจ อารมณ์ใด ความคิดใด ความรู้สึกอะไรบ้าง 
ที่เป็นอยู่เช่นนั้นได้ตลอดเวลา โดยไม่เปลี่ยนแปลงเลย มีไหม ?
.
เธอจะพบว่าทั้งสิ่งภายนอกและภายใน ล้วนเป็น " สิ่งชั่วคราว ( temporary) " ทั้งสิ้น  
แล้วจะวางใจให้นำพาความสุขแท้จริงในชีวิตให้แก่เธอได้อย่างไร ? 
.
ซึ่งเมื่อมองดูจนชัดแจ้งจริงแก่ใจ ตื่นรู้ด้วยมุมมองอันถูกตรงนี้  
จึงไม่จำเป็นต้องหลงเชื่อตามที่คนทั้งโลกต่างพากันหลงให้ความสำคัญอยู่ !
.
ด้วยความมีสติ  ขณะรู้เห็นสิ่งใดปรากฏแก่ใจ แสง เสียง ความรู้สึกใดก็ตาม  สติและปัญญาบรรจบพร้อมกัน เห็นแจ้งทันทีว่าทั้งหมดล้วนชั่วคราว การรู้นั้นจึงจะเป็น "รู้เห็นตามความจริง" วางคลายจากการยึดติด  ถอดถอนออกจากนิสัยและความเคยชินเดิม  และยังสามารถรู้เห็นเช่นนี้ได้ต่อเนื่องอย่างเรียบง่าย ในทุกสถานการณ์ชีวิต ด้วยความศรัทธาและซื่อตรงต่อสัจธรรม
.
เมื่อไม่ถลำใจลงไปยึดติดสิ่งปรากฏ  มีแต่ความรู้ตัวบริสุทธิ์ ( pure awareness) ใจคืนสู่ธรรมชาติเดิมแท้ ซึ่งทรัพย์สมบัติใดๆ ในโลกทั้งหมดรวมกันก็เทียบไม่ได้  เพราะสมบัติใจนี้เที่ยงแท้ ไม่แปรผัน เปี่ยมด้วยปีติสุขและเมตตากรุณาแผ่ไพศาล  ซึ่งไม่ใช่เธอที่จะได้รับสมบัติอันล้ำค่า แต่เธอจะกลายเป็นสมบัติล้ำค่านั้นเอง
.
คำสอนของครู
รศ.นพ.ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ

Image by CHEN_victor from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา