จบลงที่ตรงนี้...วาง


พระพุทธองค์ตรัสว่า ผู้ที่ได้ฟังธรรมบทนี้คือ 
"ธรรมทั้งปวง ใครๆ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น"
ก็ชื่อว่าได้ฟังธรรมทั้งหมด ของพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติธรรมทั้งหมด ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากวิธีใดก็ตาม 
ก็มาจบลงที่ตรงนี้...วาง
เพราะฉะนั้นการปล่อยวาง
เป็นทั้งหลักธรรม เป็นทั้งวิธีการปฏิบัติ
เป็นทั้งผลของการปฏิบัติ 
เป็นทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นทุกสิ่งของพระพุทธศาสนา
ถ้าโยมปฏิบัติให้ตรงต่อพระสัจธรรมไปเลย
คือวางทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่อะไรกับอะไร 
ปล่อยอย่างเดียว มันก็จะเหลือแต่สภาวะรู้ที่เป็นของจริง
จะเป็นสภาวะรู้ที่มันไร้ตัวตน ไร้ขอบเขต 
เป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชาติไปเลย
เรียกว่ามันว่างจากตัวตน จากความยึดมั่นถือมั่น 
มันจะวางทุกสิ่ง จะเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวง
แล้วโยมจะพบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร 

ที่มา : https://www.duenjit.com/
Image by auntmasako from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เรื่องของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องของเรา


เรื่องของพระพุทธเจ้า

เคยมีการกล่าวถึงปัญหาพระบรมสารีริกธาตุว่า
เป็นแก้วผลึก หรือเป็นเพียงกระดูกที่ไฟเผา
เมื่อได้ขอความเห็น ท่านกลับตอบว่า
“เรื่องของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องของเรา
เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้า
แต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้จักเรื่องของเรา
เมื่อรู้เรื่องตัวเองดีเแล้ว
ถึงพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาหรือไม่ ก็ไม่เป็นปัญหา ”

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

หนังสือ หลวงพ่อเทียน ความมหัศจรรย์ในพระธรรมดา 
Image by Hans from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา