จุดหมายของนักภาวนา


จิตที่ไม่สำคัญมั่นหมาย
ในตัวมันเองว่าเป็นตัวตน
ความทุกข์ทั้งหยาบ ละเอียด
ก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้
ความทุกข์จะตั้งอยู่ได้
เพียงเพราะมีเรามาคอยรองรับไว้เอง
ความทุกข์นั้นมีอยู่ตามธรรมชาติ
แต่ไม่มีใครเป็นผู้ทุกข์
นี้ควรเป็นจุดหมายของนักภาวนาทุกคน

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Photo by Gabriel on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา