ระงับนิวรณ์ไม่ได้ ปัญญาถอยหลัง
อย่าปล่อยให้จิตฟุ้งซ่าน 
จนกำหนดไม่ได้ว่า 
ขณะนี้อยู่ในอารมณ์อะไร 
เพราะนิวรณ์ ๕ หากระงับมันไม่ได้ 
มันก็ทำปัญญาให้ถอยหลัง 
คือ โง่ทุกครั้งที่นิวรณ์ครองจิตคำสอนสมเด็จองค์ปฐม
ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม 7 
รวบรวมโดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน