ทุกผัสสะ ละความเพลิน


ที่จุดเกิดทุกข์ และ จุดพ้นทุกข์
อยู่ตรงจุดเดียวกันตรงผัสสะ
ทุกขณะในสังสารวัฏมีผัสสะ
ทำให้เกิดเวทนา นับจำนวนไม่ได้
การเจริญสติ เห็นความจริง
ขณะผัสสะ ไม่มี “เรา” และไม่ได้เป็นของใคร
ไม่ทุกข์ใจ ถ้าไม่สร้าง ราคะ โทสะ โมหะ
ทุกผัสสะ ละความเพลิน

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส
ที่มา: หนังสือ “ประณีต”

Image by jplenio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ถ้าเรารู้จิตตัวเองแล้ว เราก็จะรู้จิตผู้อื่น


ที่พวกโยมมาเจริญภาวนากันนี้..ก็เรียกว่าจะได้เจโต
เจโตนี้..ต้องกำหนดรู้จิตตัวเองให้ได้ก่อน 
คือเท่าทันอารมณ์ของจิตตัวเอง 
เมื่อเท่าทันจิตของตัวเองได้ 
ก็สามารถกำหนดรู้จิตผู้อื่นได้อย่างนี้ 
พูดง่ายๆ ว่าควรเพ่งโทษดูจิตตัวเองให้มากนั่นเอง 
ถ้าเรารู้จิตตัวเองแล้ว
เราก็จะรู้จิตผู้อื่น
ญาณทัศนะทั้งหลายก็จะบังเกิดขึ้น..

สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

Image by Darkmoon_Art from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา