อานุภาพของจิตปัจจุบันพอเราจับจิตให้อยู่ มันจะอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียว 
ไม่ได้วอกแวก ถึงเรื่องอดีตอนาคต 
นั่นแหละ เราจะใช้มันทำอะไรได้ตามที่เราต้องการ

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก