ภาวนาโดยปราศจาก “สัมปชัญญะ”...          ...หากเราปฏิบัติภาวนาโดยปราศจาก “สัมปชัญญะ” หรือไม่ตระหนักรู้ถึงการเกิดดับของเวทนาด้วยประสบการณ์ของตัวเราเอง ก็เท่ากับเรามิได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์...

                                                                                                  ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ใจมีรักมีโกรธย่อมทุกข์
ความรักก็ดี ความโกรธก็ดี
ล้วนแต่เป็นกิเลส ไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์
ไม่ใช่จิตที่จะนำสุขมาให้ 
ถ้าใจมีรักมีโกรธเมื่อไร 
ใจก็ยังได้รับความทุกข์อยู่เมื่อนั้น


พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร

ยินดีและยินร้ายเป็นปฏิปักษ์ต่อใจ          การรักษาจิตใจของตนไว้ได้นั้น ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลรักษาโลกทั้งโลกไว้แล้ว การที่เราจะรักษาจิตใจของเรานั้น จำเป็นที่จะต้องรู้พิษภัยโทษของสิ่งที่เป็นปรปักษ์กับจิตกับใจของเรา...ก็คือความยินดีและความยินร้าย ความยินดีฟังแล้วดูเหมือนว่าไม่เห็นว่าเป็นปรปักษ์แก่จิตแก่ใจของเราเลย ความยินร้ายต่างหากที่เป็นปรปักษ์...ตามความจริงแล้ว ทั้งความยินดีและความยินร้าย ก็มีราคาพอกัน เป็นปรปักษ์แก่จิตแก่ใจของเราเช่นกัน เพราะทำให้จิตใจของเรา มีความกระเพื่อมจากความมั่นคง...กวัดแกว่ง รวนเร ไม่มีหลักไม่มีฐาน จิตไม่มีที่ตั้งมั่น…

                                                                                               ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน