ใจต้องอยู่กับร่างกายไปตลอดเวลา
ใจต้องอยู่กับร่างกายไปตลอดเวลา
ถ้าทำอย่างนี้ได้.. “มีสติ” อย่างนี้ได้
เวลา..นั่งสมาธิ “ใจ” ก็จะ
เข้าสู่..ความสงบได้


พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

การฝึกจิตสาระสำคัญคือมีสติรู้ตัว
การฝึกทางจิตเพื่อหลุดพ้นจากสิ่งเศร้าหมอง
ไม่ได้อยู่ที่การนั่งหลับตาเพียงอย่างเดียว
สาระสำคัญคือการมีสติรู้ตัว
อยู่ในทุกอิริยาบถ ทุกกิจกรรม 
ในทุกเวลา ในทุกสถานที่

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ