การรู้ตามจริง มีสติสัมปชัญญะเป็นองค์ประกอบจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การออกจากทุกข์ ไม่ใช่เอาทุกข์ออกการจะออกจากทุกข์ ..
ไม่ได้หมายความว่า ต้องไปเอาทุกข์ออก!
การพยายามไปเอาทุกข์ออก 
กลับจะเป็นการไป เพิ่มทุกข์ใหม่ ขึ้นมา
ทุกข์ คือสัจจะแห่งความจริง
เขาเพียงแค่มาแสดงความจริง ให้รู้ ให้ดู ..
เราจะปฏิเสธเขาได้อย่างไร ??
ท่านจึงแนะให้อยู่กับทุกข์
เรียนรู้ที่จะยอมรับ แต่ไม่ยินดีต้อนรับ!!!
เราจะไม่ปฏิเสธเขา 
แต่จงกลับมาสังเกตที่ความรู้สึกในจิตใจ
มีความพอใจ ความไม่พอใจ 
มีนันทิ ราคะใด เป็นปัจจัย
~ ไม่เสพ ไม่ต้าน ไม่ขืน ~
มี อาตาปี สัมปชาโน สติมา 
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ เป็นที่ตั้ง
มีทุกข์เป็นเพื่อน .. เป็นเพื่อนทุกข์
ดูมา ~ ดูไป 
กุศลจะค่อยๆเกิดขึ้น จน จิตตั้งมั่น 
จะ "เห็น" ว่า .. ความทุกข์เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
จิตผู้รู้ ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ความทุกข์คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้
เมื่อหมดเหตุ หมดปัจจัย .. เขาก็ดับ!!!
ต่อให้ไม่ไปดับทุกข์ .. 
ทุกข์ เค้าก็ดับของเค้าเอง
เพราะธรรมชาติเป็นอย่างนี้
ไม่มีสิ่งใดที่เกิด แล้วไม่ดับ!
ทุกทุก การเกิด
จ ะ นำ ไ ป สู่ ก า ร ดั บ เ ส ม อ . . .

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
จาก Fb.Lovely Ole

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


การฝึกสมาธิ ไม่ใช่เพื่อหนีความทุกข์การนั่งฝึกสมาธิ
ไม่ใช่เพื่อจะหนีจากความทุกข์ 
แต่เพื่อจะสะสมและเพื่อจะสร้างพลังจิต
ที่จะได้เผชิญหน้ากับความทุกข์
และปล่อยวางเหตุของความทุกข์ 
คือความยึดมั่นต่างๆ 
หรือความคิดผิดต่างๆ  
ถ้าจิตใจยังไม่มีพลังพอ ก็ทำไม่ได้..

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา