จิต-กิเลส-สติ..จิต คือ ผู้นึกปรุงแต่งสัญญาอารมณ์ต่างๆ ...

..กิเลส เครื่องเศร้าหมอง คือ จิตที่ไปยึดเอาอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากจิตมาเป็นของตัว..

..สติ คือ ผู้ควบคุมจิตไม่ให้หลงไปยึดเอาอารมณ์ต่างๆ มาเป็นของตัว..

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ไม่มีอะไรดีเท่าการบำเพ็ญภาวนา...จะให้พรที่ดีที่สุด คือให้ภาวนาดีๆ 
พระพุทธเจ้า เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการภาวนา 
พระอรหันตสาวกเจ้า เป็นพระอรหันต์ด้วยการภาวนา
พิจารณาดูแล้ว ไม่มีอะไรดีเท่าการบำเพ็ญภาวนา 
พ้นจากทุกข์ได้เพราะการภาวนา

หลวงปู่แบน ธนากโร

จิตเป็นพระ ต้องชนะ กามฉันท์


จิตเป็นพระ ต้องชนะ กามฉันท์
เครื่องผูกพัน อยู่ใน วัฏสงสาร
ตัวมิจฉา ความเห็นผิด จิตเป็นพาล
เพราะเกียจคร้าน ไม่บำเพ็ญ ไม่เห็นธรรม

... จิตเห็นธรรม ก็เห็น พระตถาคต
จิตรู้รส จิตปลดเปลื้อง เป็นเรื่องขำ
แรงสัจจะ แรงทมะ ชนะกรรม (คือชนะกาม)
ผู้ปฏิบัติธรรม มั่นอดทน ได้ผลจริง 


จิตเห็นกาย ในกาย คลายกำหนัด
ผู้ปฏิบัติ จะรู้ได้ ทั้งชายหญิง
เห็นวัตถุ ภายนอกกาย กลายเป็นลิง
เจอะของจริง ตามพุทธพจน์ หมดกังวล

หลวงปู่เปลื้อง ปัญญาวันโต 
วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง