การโดนนินทาหรือใส่ร้ายเป็นโอกาสที่ดี


การนินทาเป็นโลกธรรมข้อหนึ่ง คือ เป็นส่วนหนึ่งของโลก ตราบใดที่โลกมนุษย์ยังมีอยู่ การนินทาก็คงยังมีอยู่เหมือนกัน เมื่อเราได้เป็นขี้ปากเขา ก็ให้สอนใจตัวเองว่า แม้แต่พระพุทธเจ้า แม้แต่พระอรหันต์ทั้งหลาย ทุกยุคทุกสมัยก็เคยโดน นับประสาอะไรกับตัวเราผู้หนาด้วยกิเลส
.
เราไม่ต้องหนีไปหาที่อยู่ที่ไม่มีการนินทาหรอก เพราะสถานที่นั้นหาได้ยากมาก หน้าที่เราอยู่ที่การตั้งสติไม่ให้เราทุกข์กับการนินทา อย่าให้จิตคิดปรุงแต่งในสิ่งที่เขานินทา ถ้าเรามีอะไรที่บกพร่องจริง ก็ค่อยแก้ไป และยอมรับว่าดีเหมือนกันที่เขานินทา ไม่อย่างนั้นเราคงจะไม่รู้สึกตัวอีกนาน
.
และขอให้เห็นว่าการโดนนินทาหรือใส่ร้ายเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการพิจารณาโทษในความยึดมั่นถือมั่นในอัตตา ศักดิ์ศรี และภาพพจน์ ถ้าเห็นข้อนี้ชัดได้ ถือว่าคนนินทาได้ทำบุญกับเรามากกว่า

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ
Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เห็นความจริง คือการเห็นพระพุทธเจ้า


การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
ที่ประทานไว้ด้วยพระเมตตา
สุดส่วนไม่มีใครเสมอในโลก
นั้นคือการบูชาพระองค์ท่านแท้
.
การเห็นความจริงที่มีอยู่กับตัวตลอดเวลา
ด้วยปัญญาโดยลำดับ
นั้นก็คือการเห็นพระตถาคตโดยลำดับ
การเห็นความจริงอย่างเต็มใจด้วยปัญญานั้นแล
คือการเห็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์
พระพุทธเจ้าแท้ ธรรมแท้อยู่ที่ใจ
การอุปัฏฐากใจตัวเอง คือการอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า
การเฝ้าดูใจตัวเองด้วยสติปัญญา
คือการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
พระธรรม พระสงฆ์ อย่างแท้จริง

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา