มีอุปาทาน จึงข้ามไม่ได้
บางท่านก็บอกว่า “ดิฉันพิจารณาข้ามเวทนาไม่ได้”
เราสำคัญว่าเราเป็นเวทนา เวทนาเป็นเรา 
มันก็ข้ามเวทนาไม่ได้
สำคัญว่ากายเป็นเรา เราเป็นกาย 
มันก็ข้ามกายไม่ได้...
สำคัญว่าจิตเป็นเรา เราเป็นจิต 
มันก็ข้ามจิตไม่ได้
มันก็มีอุปาทานอยู่นั่น 
มันก็ข้ามไม่ได้ละซิ


หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต