รู้แจ้งตัวตนของเรา คือการเข้าถึงพระพุทธเจ้า


พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่า 
ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา  
พวกท่านทั้งหลายจงมีธรรมเป็นที่พึ่ง 
จงอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย   
คือพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปฏิบัติ 
จะถึงพระพุทธองค์ได้  
ก็คือต้องปฏิบัติให้รู้แจ้งในตัวตนของเรานี้  
เมื่อรู้แจ้งตัวตนของเรานี้ 
นั่นก็คือเป็นการเข้าถึงพระพุทธเจ้า 
คือถึงพระธรรม  เพราะพระธรรมนั้น 
กับพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกัน 

หลวงปู่ดาบส สุมโน

Image by TheDigitalArtist from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

 

การปฏิบัติธรรมก็เพื่ออะไร


ควรหาโอกาสตัดกระแสความประมาท 
ตัดกระแสความฟุ้งซ่านเป็นช่วงๆ 
แม้แต่การเดินจากบ้านไปที่จอดรถ 
จากที่ทำงานไปขึ้นรถ หรืออยู่ในลิฟท์ 
สามารถใช้เวลาสั้นๆ ๒ นาที ๓ นาที ๕ นาที
เป็นโอกาสให้เราได้ตั้งสติขึ้นมาใหม่   
...
ความเครียด
มักจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นทีละเล็กละน้อย 
แต่ถ้าเราตั้งสติขึ้นมาใหม่เป็นระยะๆ 
ก็จะสามารถปล่อยได้ จะไม่เก็บสะสม 
ทำให้ไม่เหน็ดเหนื่อยง่าย  
...
สังเกตดูว่า 
ถ้าจิตใจเราเศร้าหมอง  หรือเครียด 
เบื่อหน่าย  จะเปรียบเหมือนคนจน 
 คือไม่มีอะไรดีๆ ที่จะให้ผู้อื่น  
เพราะตัวเราเองก็ไม่มีความสุข  
ผู้ที่จะให้ความสุขผู้อื่นได้นั้น   
ตัวเองต้องมีความสุขก่อน   
ถ้าเราไม่มีความสุข 
แล้วจะเอาความสุขจากที่ไหนไปให้ผู้อื่น
 ดังนั้น  การปฏิบัติธรรมก็เพื่ออะไร 
 ก็เพื่อที่จะมีความสุขให้กับตัวเอง  
และเพื่อที่จะให้ความสุขแก่ผู้อื่นด้วย   
......
#ให้เวลาคุณภาพ
พระธรรมพัชญาณมุนี วิ.
(พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ)

Image by NickyPe from pixabay

Cr.Fb.Achara Klinsuwan

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา