ให้ขันธ์ห้าเป็นทานให้ขันธ์ห้า เป็นทาน ท่านกล่าวว่า
ย่อมสูงกว่า เงินทอง ของทั้งสิ้น
พินิจขันธ์ห้า ให้ว่าง เป็นอาจิณ
ทุกข์ดับสิ้น จิตสงบ พบนิพพาน

หลวงปู่ชา สุภัทโท

เห็นธรรมดา ก็เห็นธรรมความพลัดพรากจากของรัก
ความไม่ได้สิ่งที่อยากได้
ความไม่ได้สิ่งที่อยากเป็น
เหล่านี้เป็นของธรรมดา ไม่ใช่เรื่องสำหรับเศร้าโศกเสียใจ
มีปัญญาเห็นจริงอย่างนี้แล้ว
คิดอะไรก็ดี ทำอะไรก็ดี พูดอะไรก็ดี ดีทั้งนั้น

หลวงปู่ขาว อนาลโย