นั่นแหละ คือสัจธรรม


การที่เราปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้น
นั่นแหละ คือสัจธรรม 
ถ้าเราปรารถนาสิ่งใดแล้วได้สิ่งนั้น 
สิ่งนั้นเป็นสิ่งหลอกลวง

อ.สุภีร์ ทุมทอง

Image by CDD20 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ยถาภูตญาณทัศนะ


ความเข้าใจในธรรมชาติของตน 
ที่ได้จากการประสบกับความจริง
ภายในตนเองโดยตรงนั้น 
คือปัญญาที่แท้จริง 
พระพุทธเจ้าทรงเรียกสิ่งนี้ว่า 
ยถาภูตญาณทัศนะ 
หมายถึงปัญญาที่เกิดขึ้นจาก
การเฝ้าสังเกตเห็นความจริงอย่างที่มันเป็น 
เป็นปัญญาที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์

ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
จาก สติและอุเบกขา 

Image by mohamed_hassan from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา