จิตบริสุทธิ์ หรือจิตว่าง


การทำใจเป็นกลางๆ 
ไม่ติดทั้งอารมณ์ดีและอารมณ์ร้าย
นี้แหละเรียกว่า “จิตบริสุทธิ์ หรือจิตว่าง”  
คือว่างจากกิเลสตัณหาอุปาทาน 
จากความเห็นแก่ตัว 
หรือว่างจากความรู้สึก
ที่มีตัวเราและมีอะไรๆ เป็นของเรา
จิตใจเป็นเหมือนน้ำในทะเล  
ว่างจากสิ่งรบกวนเมื่อใด 
จิตใจหรือน้ำก็จะเรียบไปเอง

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by jplenio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ต้องเนกขัมมะที่ใจฆราวาสจะถึงธรรม ต้องเนกขัมมะที่ใจ
คือต้องถอนฉันทราคะในสิ่งนั้นๆ ออก
สิ่งนั้นๆ จะกลายเป็นของว่างเลย
อาจจะยังใช้สอยเกี่ยวข้อง 
แต่ไม่เข้าไปยึด
ไม่เข้าไปถือ หรือเข้าไปติด 
เอามันมาเทิดทูนบูชา
พร่ำสรรเสริญ  เมาหมกอยู่

อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

Image by enriquelopezgarre from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา