เมื่อไร้การยึดมั่น


ในขณะที่ขันธ์ ๕ ปรากฏ
เห็นลักษณะเกิด – ดับ ในกายไม่ใช่เรา
เห็นลักษณะเกิด – ดับ ในเวทนาไม่ใช่เรา
เห็นลักษณะเกิด – ดับ ในความจำ ไม่ใช่เรา
เห็นลักษณะเกิด – ดับ ในความคิดไม่ใช่เรา
เห็นลักษณะเกิด – ดับ ในการรับรู้ไม่ใช่เรา
เป็นเพียงเหตุปัจจัย
ในโลกชั่วขณะ
เห็นเป็นเพียง
สภาวธรรม “นั่นไม่ใช่เรา”
เมื่อไร้การยึดมั่น
ย่อมปลอดภัยในทุกสถานการณ์

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

Image by Leolo212 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ควบคุมทุกข์ทั้งปวงได้


โ ล ก ทั้ ง ห ม ด
ตั้งขึ้น และ ดับลง ที่ "ผั ส สะ"
เมื่อควบคุมผัสสะได้
ก็คือ..ควบคุมโลกทั้งหมดได้
นั่นก็คือ..ควบคุมทุกข์ทั้งปวงได้

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by Leolo212 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา