เราจะทุ่มเทให้กับการปฏิบัติธรรมไม่ได้เชียวหรือ?ชีวิตของเราที่เหลือไม่ได้มีมาก
ถ้าคิดแบบประมาทก็คือมีแค่วันนี้ 
ถ้าคิดแบบไม่ประมาทก็คือมีแค่ชั่วลมหายใจนี้  
ในเมื่อเวลาเรามีแค่นิดเดียวเท่านั้นเอง 
เราจะทุ่มเทให้กับการปฏิบัติธรรมไม่ได้เชียวหรือ? 
เราเหนื่อยแค่ตอนนี้เอง 
แต่ถ้าเหนื่อยแล้วพ้นทุกข์...คุ้มค่าหรือไม่?

หลวงพี่เล็ก สุธมฺปญฺโญ 

ความเป็นผู้คงแก่เรียนหรือมีความรู้
...ความเป็นผู้คงแก่เรียนหรือมีความรู้ 
ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งไร้สาระเท่านั้น
ยังเป็นสิ่งที่บดบังความรู้สึกตัวของท่านเองด้วย

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ

คำสอนโดยย่อของการฝึกจิต...


          คำสอนโดยย่อของการฝึกจิตคือ ให้มีสติตามดูพฤติกรรมของจิดูเฉยๆ ดูแล้วดูอีก ให้ดูอยู่อย่างนั้น อย่าปรุงแต่ง ให้พุทธะภาวะมีลักษณะเป็นสัพพัญญู คือรู้เท่าทันอาการของใจทั้งหมด จนสิ้นสงสัย
          อุบายแสวงหาตัวดูคือ ให้รู้สึกตัว รู้อยู่กับลมหายใจ หรืออิริยาบถการเคลื่อนไหวของอวัยวะในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ เป็นการบ่มเพาะตัวรู้ หรือปลูกฝังพืชพันธุ์โพธิจิต และเอาความรู้สึกตัวมารู้ใจหรือดูใจ รู้อยู่อย่างนั้นจนกว่าว่ามันจะรู้แจ้ง

                                                                                   หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส
                                                                                           (ส.มหาปัญโญภิกขุ)