อย่าพึ่งความสงบภายนอกถ้าเราเอาใจไปพึ่งความสงบของสิ่งแวดล้อม
เช่น...ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่อึกทึก 
ไม่มีเสียงดัง ใจฉันจึงจะสงบได้ 
ความสงบแบบนี้ จะไม่ยั่งยืนเลย
เพราะสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ใช่จะสงบเงียบไปได้ตลอด 
แม้แต่อยู่ในป่า ก็ยังมีเสียงรบกวน

พระไพศาล วิสาโล

ให้พยายามแยกจิตออกจากกายสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้
ไม่มีล่วงพ้นความแก่ ความเจ็บ ความตายไปได้
เราต้องหัดพิจารณา มีสติ มีปัญญาพิจารณา
ให้รู้เท่าทันตามความเป็นจริง
ของร่างกายของเรานี้
พยายามแยกจิตออกจากร่างกายนี้ 
เพราะร่างกายนี้ ไม่ใช่จิตนี้หรอก
จิตนี้ก็ไม่ใช่ร่างกายนี้

พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต

เมื่อร่างกายนี้ เขาตายจากเรา......เมื่อร่างกายนี้ เขาตายจากเรา แล้วทำไมเราไม่ตายจากร่างกายบ้าง...

พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต