ถือตัวมาก ยิ่งห่างพระนิพพาน          การถือเนื้อถือตัวมีมากเท่าใด ก็ยิ่งทำให้ห่างไกลจากพระนิพพานมากขึ้นเท่านั้น เหตุว่าประตูเมืองพระนิพพานนั้นแคบนักหนา ผมเส้นเดียวผ่าออกเป็น ๓ เสี้ยว เอาแต่เสี้ยวเดียวไปแยงเข้าที่ประตูพระนิพพาน ก็ยังคับแคบ เข้าไม่ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อท่านต้องการพระนิพพานแล้ว ไม่ควรจะถือว่าตัวรู้ดี เป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้สูงศักดิ์กว่าผู้อื่น ยิ่งถือตนถือตัวขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งให้คับประตูพระนิพพานเข้าเท่านั้น จึงว่าพาลปุถุชนทั้งหลายเป็นผู้ห่างไกลจากพระนิพพาน ด้วยเหตุที่เขามัวถือเนื้อถือตัว ว่าตัวรู้ตัวดีอยู่

                                                                                                                  คิริมานนทสูตร

โลกวิทู รู้กลมายาของใจตัวเอง.. คำว่า โลกวิทู รู้เพลงของโลก 
รู้กลมายาของใจตัวเอง 
ที่ไปสำคัญโลกว่าเป็นอะไร 
จึงไปยึดมั่นสำคัญผิด
กลายเป็นพิษแก่ตัวเอง 

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน