สุขอันเลิศ


สุขอันเลิศคือ
สุขอยู่ท่ามกลางกระแสแห่งทุกข์
สุขเพราะ ไม่เข้าไปเป็นทุกข์
ปล่อยให้ทุกข์อยู่ตามธรรมชาติของทุกข์
ไม่มีความเป็น เรา เขา เข้าไปรองรับทุกข์ไว้

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by Nambasi from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา