ไม่ต้องมีใครสอน เรารู้แก่ใจเอง


การที่เราไม่เข้าไปยึดถืออะไรสักอย่าง
ยอมปล่อยให้มันผ่านไปหมด
แสดงว่าเราได้พิจารณาแล้วว่า
ยึดถือไม่ได้
ไม่มีใครบังอาจสอนใครได้
ถ้าใจเราไม่วาง
ถ้าใจเราวางแล้ว
ไม่ต้องมีใครสอน เรารู้แก่ใจเอง

หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

หนังสือสัจธรรม

Image by ELG21 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

จุดเริ่มต้นของอิสรภาพ


จุดเริ่มต้นของอิสรภาพอยู่ที่การตระหนักรู้
ว่าคุณไม่ใช่ “ผู้คิด”
ณ ช่วงเวลาที่คุณเริ่มต้นดูผู้คิด
ระดับของสติที่สูงขึ้นจะถูกปลุก
แล้วคุณจะได้รู้ว่ายังมีอาณาจักร
แห่งปัญญาอันกว้างใหญ่นอกเหนือความคิด
ได้รู้ว่าความคิดเป็นเพียงส่วนเสี้ยวเล็กๆ
ของปัญญานั้น
คุณจะได้ตระหนักรู้ด้วยว่า
สิ่งต่างๆ ที่มีความสำคัญจริงๆ
ไม่ว่าจะเป็นความงาม ความรัก
ความสร้างสรรค์ ความสุข
ความสงบภายใน
ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากภายในจิต
คุณจะเริ่มต้นตื่นรู้

เอคาร์ต ทอเลอ

“The beginning of freedom is the realization that you are not “the thinker.” 
The moment you start watching the thinker, 
a higher level of consciousness becomes activated. 
You then begin to realize that there is a vast realm of intelligence beyond thought, 
that thought is only a tiny aspect of that intelligence. 
You also realize that all the things that truly matter – beauty, love, creativity, 
joy, inner peace – arise from beyond the mind. You begin to awaken.”

- Eckhart Tolle

เพจ Vedic Vortex

Image by ELG21 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา