ถ้าอยากรู้ใจคนอื่น ให้รู้ใจตนเอง


ถ้าอยากรู้ใจคนอื่น ให้รู้ใจตนเอง
ถ้าอยากแจ่มแจ้งในผู้อื่น 
ให้แจ่มแจ้งในตนเอง
ถ้าแจ่มแจ้งในสิ่งหนึ่ง
ก็จะแจ่มแจ้ง ...
ใ น ทุ ก ส ร ร พ สิ่ ง ! "

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

Cr. Fb.Lovely Ole

Image by younggeun from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา