จิตวิบัติก่อน จึงรู้ธรรมเห็นธรรมต่างๆ ได้จิตวิบัติก่อน จึงรู้ธรรมเห็นธรรมต่างๆ ได้ 
เท่ากับต้องพบทุกข์ เห็นทุกข์ด้วยใจตนเองก่อน 
จึงจะเห็นธรรมได้ 
ดังนั้นมารหรือกิเลส จึงเหมือนเป็นครูของเรา 
หากไม่มีกิเลส ก็ไม่มีครูผู้ทดสอบอารมณ์ของเรา 
เหมือนพระพุทธเจ้า หากไม่มีท่านเทวทัตทดสอบอารมณ์ 
ก็คงเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้

หลวงปู่หลุย จันทสาโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา