ผู้อื่นไม่ได้ทำจิตของเราให้เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วผู้อื่นไม่ได้ทำจิตของเราให้เศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว
เราเองเป็นผู้ทำให้จิตของตนเศร้าหมอง
ผู้อื่นช่วยไม่ได้
แม้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้
ท่านทรงเป็นผู้บอกทางให้เท่านั้น
หลวงปู่ขาว อนาลโย

จิตสงบหรือไม่สงบอย่าท้อถอยท่านพ่อลี สอนหลวงพ่อพุธ
“ให้ปฏิบัติธรรมให้ต่อเนื่อง
อย่าไปทำๆ หยุดๆ
แต่ละครั้งที่เรานั่งสมาธิ
จิตสงบหรือไม่สงบ อย่าไปท้อถอย
ถึงเวลาสงบ มันจะสงบเอง
ความสงบมันเป็นผลงาน เราแต่งเอาไม่ได้”
จากหนังสือฐานิยปูชา ๒๕๕๑