การให้ธรรมที่แท้จริง


พุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อย 
มีศรัทธาเชื่อให้คุณแห่งการให้ธรรมเป็นทาน 
จึงแม้สามารถก็จะพากัน
พิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน 
ซึ่งเชื่อว่าเหนือการให้ทั้งปวง.. 
แต่การให้ธรรมที่แท้จริง 
ย่อมหมายถึงการทำตนเองของทุกคนให้มีธรรม 
ให้ธรรมในตนปรากฏแก่คนทั้งหลายโดยอัตโนมัติ 
ไม่ต้องมีการแสดงออกเป็นการสั่งสอนด้วยวาจา 
หรือเช่นด้วยการแสดงธรรมแบบพระธรรมเทศนาของพระ
การสั่งสอนธรรมหรือให้ธรรม
ด้วยความประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยตนเองนั้น 
มีความสำคัญเหนือกว่า
การแจกหนังสือธรรมเป็นอันมากด้วยซ้ำ 
เพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
จนธรรมนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายกับใจ 
นั่นแหละเป็นการแสดงธรรม
ให้ปรากฏแก่ผู้รู้ผู้เห็นทั้งหลายทั้งปวง 
และจะต้องได้ผลมากกว่า
การให้ธรรมที่เป็นข้อเขียนในหน้าหนังสือ...

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Image by zj900430 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา