ทุกครั้งที่เราปล่อยวาง


ทุกครั้งที่เราปล่อยวางสิ่งที่เรามองว่า
มันคือ ตัวฉัน และ ของฉัน 
นั่นคือการประหัตประหารอัตตาไปทีละน้อยๆ 
และทุกครั้งที่ความครอบงำของอัตตาลดลง 
โอกาสที่จะเข้าถึงปัญญาในตัวเราเองก็มีมากขึ้น 

ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “รักโลก”

Every release of whatever we identify as me and mine deals a small death blow to ego; and every decrease of ego-domination increases access to our own wisdom. 

Mingyur Rinpoche

from the book “In Love with the World”

จากเพจ Tergar Thai

Image by  ID 2023852  from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จิตที่บรรลุนิพพานจะไม่มีอารมณ์


จิตที่บรรลุนิพพานจะไม่มีอารมณ์ เรียกว่า…
อนารมฺมณํ - เป็นจิตที่ไม่มีอารมณ์,
อารมณ์เข้าไม่ติด อารมณ์เข้าไม่ถึง,
มันเป็นจิตที่ชนะเหนืออารมณ์เสียเรื่อยไป;
.
ไม่ใช่ว่าตาบอด หูหนวก;
ยังคงมี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ;
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์
เข้ามาไม่ได้, เข้ามาไม่ถึง.
.
เข้ามาไม่ถึงหมายความว่า…
ไม่ได้เข้ามาสำเร็จประโยชน์
ในการหลอกให้หลง ให้ยึดมั่นถือมั่น;
.
ฉะนั้นจึงเรียกว่า…
ไม่ได้เข้ามา. ที่จริงตาก็เห็นรูปอยู่
เป็นพระอรหันต์โดยสมบูรณ์แล้ว
ตาก็ยังมีอยู่ หูก็ยังมีอยู่ อะไรก็ยังมีอยู่
.
ก็ยังเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส อยู่;
แต่มันไม่มีความหมาย ในทางที่จะให้สิ่งนั้นมาบีบคั้นท่านได้
เหมือนกับอารมณ์มันกระทำแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง.
.
ฉะนั้นจึงเรียกว่า…
พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีอารมณ์ ;
.
ถ้าพูดอีกที ก็ไม่มีโลก โลกไม่มีสำหรับพระอรหันต์
เพราะว่าอารมณ์ไม่มีสำหรับพระอรหันต์;
.
ฉะนั้นโลกไม่มีสำหรับพระอรหันต์
หรือเรียกอีกทีให้เพราะกว่านั้นก็ว่า…
พระอรหันต์ท่านอยู่เหนือโลก.

ท่านพุทธทาสภิกขุ

ที่มา : https://web.facebook.com/groups/288706075382792/posts/976273529959373/

Image by TheOtherKev from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา