จงหมั่นพิจารณาอสุภสัญญาภายในอสุภสัญญา จากภายนอก 
ยังเป็นเพียงสัญญา
จงหมั่นพิจารณาอสุภสัญญาภายในตน 
นั่นคือทางแห่งปัญญาญาณ

พระคิริมานนทสูตร