สิ่งที่ขวางคุณได้


สิ่งที่ขวางคุณได้
ไม่ใช่กำแพง
แต่เป็น...
ความคิด
ว่ากำแพงขวางคุณได้!

ดังตฤณ

Image by BUMIPUTRA from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ผู้ที่จะปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์


ผู้ที่จะปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์แล้ว 
ไม่มีสิ่งใดนอกจากปฏิบัติทางจิตทางใจ 
ให้ปล่อยวางละสิ่งทั้งปวงหมด 
แล้วมาอยู่เป็น “กลาง”..
เมื่อไม่มีสุขไม่มีทุกข์ 
ไม่มีหยาบไม่มีละเอียด 
ตลอดจนไม่มีสมมติบัญญัติ 
มันจึงพ้นจากโลกได้

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา