สุขทุกข์ไม่ใช่จิต...สุขทุกข์เป็นเรื่องอารมณ์ภายในใจ 
ยังไม่ใช่จิต เป็นอารมณ์เกิดดับได้ 
คนไม่เข้าใจ ไปเข้าใจจิตคืออารมณ์ 
อารมณ์คือจิต 
เปรียบเหมือนแก้วน้ำใส 
ใส่อะไรลงไปแก้วน้ำก็เป็นอย่างนั้น 
เทออกก็เป็นแก้วน้ำอย่างเดิม 
จิตเราก็เหมือนกัน

พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น