ทุกข์มีอยู่แต่...หาคนทุกข์ไม่ได้


เป็นเพราะไม่รู้......
ไม่รู้ตามจริงว่า....ความทุกข์
จะไม่ใช่เป็นความทุกข์ทรมานเลย
ถ้าไม่มีเราเข้าไปยึดเอาไว้เอง
ความทุกข์เป็นความจริงของธรรมชาติ
แต่ความทรมานเพราะทุกข์นั้นเป็นส่วนเกิน
ให้รู้สึกตัวนะ 
รู้สึกตัวแล้วจะสามารถ
ถอนความเป็นเรา
ออกมาจากทุกข์ได้ จึงเป็นว่า 
ทุกข์มีอยู่แต่...หาคนทุกข์ไม่ได้

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by Ri_Ya from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาความเป็นสุขที่เรียกว่า “บรมสุข”


เรามีหน้าที่เรียนรู้จนเห็นว่า
กายและใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆ 
เป็นทุกข์ล้วนๆ แปลว่ามันไม่ใช่สุข 
ไม่มีสุขเลย 
ความเป็นสุขที่เรียกว่า “บรมสุข” 
มีเพียงอย่างเดียวคือ 
“ความเป็นอิสระจากกายและใจนี้” 
ด้วยความรู้สึกพ้นจาก
ความยึดมั่นถือมั่นในกายและใจนี้ 
ไม่ใช่ทำให้มันดีได้ 
ไม่ใช่เปลี่ยนจากที่มันเป็นทุกข์
ให้เป็นสุขได้ เรามีหน้าที่เดียวคือ 
เป็นอิสระจากมัน 
ด้วยการเรียนรู้ดูมัน
ตามความเป็นจริง 
เรียนรู้จนรู้ว่ามันไม่ใช่เรา 

Camouflage

Image by NCV99646 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาส่งคืนความเข้าใจผิดของตนเถิด


รูปขันธ์ นามขันธ์ 
ที่บัญญัติว่าโลก ที่บัญญัติว่าทุกข์ 
ท่านทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิด 
ส่งคืนเถิด ส่งคืนความเข้าใจผิดของตนเถิด 
ธาตุก็ส่งคืนให้ธาตุ 
ธรรมก็ส่งคืนให้ธรรม 
ที่บัญญัติว่าขันธ์ ก็ส่งคืนให้ขันธ์ 
เธอทั้งหลายอย่าเข้าไปสอดแทรก 
ยึดถือเอาเป็นเจ้าของ 
ถ้าเธอทั้งหลายเข้าไปสอดแทรก 
ยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้ว 
เมื่อไม่อยู่สมประสงค์ 
เธอทั้งหลายจะดิ้นรนกวัดแกว่ง 
จิตใจของพวกเธอก็เดือดร้อน 
สิ่งเหล่านั้นไม่รู้อิโหน่ อิเหน่อะไร ...

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

Image by ID 12019 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ศีลมีตัวเดียว คือเจตนางดเว้นอันเดียว


ศีลก็ออกไปจากจิตนั่นแหละ 
ไม่ได้ออกไปจากที่อื่น 
ตัวจิตตัวนั้นแหละ 
งดเว้นจากฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ 
ประพฤติผิดมิจฉาจาร
โกหกมุสาวาท ดื่มสุราเมรัย 
ก็จิตนั่นแหละงดเว้น 
ศีลมีตัวเดียว คือเจตนางดเว้นอันเดียว 
ไม่ต้องไปไล่มันหรอก 
ไม่ต้องไปนับอาการ
นับอาการมันมากไป ๕ ตัว ๘ ตัว 
โอย รักษายากเหลือเกิน 
๑๐ ตัว ๒๒๗ ตัว รักษายาก 
เรารักษาเฉพาะตัวเดียวเท่านั้นแหละ 
ตัวเจตนางดเว้น ก็หมดเรื่องกัน 

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

Image by Anrita1705 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


"วางใจเป็น" เมื่อเจอทุกข์


เชื้อโรคคือสิ่งที่คงอยู่คู่มนุษย์ฉันใด  
ความทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันนั้น   
โลกที่ปลอดเชื้อและชีวิตที่ปลอดทุกข์ 
เป็นได้แค่ความฝันที่มิอาจเป็นจริง 
อย่างไรก็ตามแม้รอบตัวเราจะเต็มไปด้วยเชื้อโรค  
แต่ร่างกายเราก็เป็นปกติสุขอยู่ได้ 
ไม่ล้มหมอนนอนเสื่อ  
ในทำนองเดียวกัน 
แม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความทุกข์ 
แต่จิตใจเราก็สงบเย็นเป็นสุขได้  
ร่างกายของเราไม่เจ็บป่วย
ไม่ใช่เพราะไม่มีเชื้อโรค 
แต่เป็นเพราะรู้จักรับมือกับเชื้อโรค 
ฉันใดก็ฉันนั้น  จิตใจเราไม่เป็นทุกข์
ไม่ใช่เพราะทุกอย่างราบรื่น 
แต่เป็นเพราะเรา "วางใจเป็น" เมื่อเจอทุกข์

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Image by adege from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาแค่เห็นความรู้สึกเป็นทุกข์


แค่เห็นความรู้สึกเป็นทุกข์
โดยความเป็นของไม่เที่ยงได้บ่อยๆ
ความทุกข์ก็ไม่มีอุปาทานเป็นที่ตั้งแล้ว
ไม่มีอาหารอันโอชะหล่อเลี้ยงชีวิตมัน
แบบต่อความยาวสาวความยืดแล้ว!

อยากลบ ความจำ
ยิ่งย้ำ ความเจ็บ

ดังตฤณ

Image by hudsoncrafted from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาเอกัคคตา


เอกัคคตา ไม่ได้หมายความว่า
จิตต้องนิ่งไม่มีอะไร เพียงอย่างเดียว

อย่างเราอยู่ธรรมดาอย่างนี้
จิตของเราเป็นกลาง
เกิดความคิดอะไรขึ้นมา
สติรู้ปั๊บ รู้แล้วปล่อยวางๆๆ
อันนี้ก็คือ เอกัคคตา

เอกัคคตา จิตเป็นหนึ่งโดยไม่มีความคิด ไม่มีอะไร
นั่นเป็นเอกัคคตาในฌานสมาบัติ
แต่เอกัคคตาในสมาธิวิปัสสนา
ต้องมี วิตก วิจาร
มีความคิด แล้วก็มีสติรู้พร้อม

เพราะฉะนั้น ทางปฏิบัติที่สบายที่สุดก็คือว่า
เราไม่ต้องไปควบคุมจิต
เพียงแต่ให้มีสติกำหนดรู้จิตอย่างเดียว

ถ้าจิตนิ่ง ปล่อยให้มันนิ่ง
ถ้ามันคิด ปล่อยให้มันคิด
แต่เราเอาสติตามรู้

อันนี้เราสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลา 
โดยไม่ต้องเลือกกาล เลือกเวลาว่า
เช้า สาย บ่าย เย็น

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Image by TRINHDACTRUONG from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เผชิญทุกข์


เผชิญทุกข์

ทุกชีวิต ต้องพบ ประสบทุกข์
จงรีบลุก เผชิญหน้า อย่างผ่าเผย
จะพ้นทุกข์ ต้องทำใจ ให้คุ้นเคย
ทุกข์มาเกย จะร้องว่า เพื่อนข้าเอง

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

Image by sirridho from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาไม่ต้องไปกำหนดใจละมันให้ลำบาก


เมื่อบุคคลมาฝึกจิตนี้
ให้ตั้งมั่นลงไปด้วยดี
เรื่องชั่วมากระทบกระทั่งเข้า 
ก็ไม่ยึดถือเอา
เมื่อไม่ยึดถือ มันก็ดับไป
สิ่งต่างๆ เมื่อจิตไม่ยึดถือเอาเท่านั้น
มันดับไปเองเลย
ไม่ต้องไปกำหนดใจละมันให้ลำบาก
พอแต่จิตรู้ว่าอันนั้นมันเป็นของไม่เที่ยง
หรือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องชั่ว
ไม่ควรยึดถือเอาอย่างนี้
มันรู้อย่างนี้ มันก็ปล่อยวาง
ไม่ยินดียินร้ายตามเรื่องที่มากระทบกระทั่งนั้น
มันก็อยู่ไม่ได้ เรื่องต่างๆ ก็ดับไป
ใจก็เป็นปกติอยู่

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

Image by TRINHDACTRUONG from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาคิดปรุงแต่ง-สักแต่ว่ารู้


ใจนี้มีสองส่วน 
ส่วนหนึ่งเราเรียกว่า คิดปรุงแต่ง 
อีกส่วนหนึ่งคือ สักแต่ว่ารู้ 
เวลาหยุดคิดปรุงแต่ง 
เราก็จะ สักแต่ว่ารู้ 
ใจก็จะรู้เฉยๆ 
รู้โดยไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ 
รู้โดยไม่คิดอยาก
ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ 
ให้รู้เฉยๆ การรู้เฉยๆ นี้
เป็นภาวะ ที่ทำให้ใจไม่มีความทุกข์ 
ถ้าใจไปรู้ตามความคิดปรุงแต่ง 
ใจมักจะคิดไปในทางสร้างความทุกข์ให้แก่ใจ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

Image by Dannysee from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาโลกมนุษย์ คือสุคติของเทวดา


ทำบุญ ล้วนหวังบุญ หวังสวรรค์ หวังวิมาน
แต่ความจริงนั้น เทวดาเอง พรหมเอง ก็ดี
เป็นผู้กลัวตายกว่ามนุษย์เสียอีก
เพราะบนสวรรค์สุขมาก ก็ยึดติดมาก
เมื่อเทวดาต้องจุติ ถามทั่วเทวโลกแล้ว
เห็นมีแต่เพียง "ภพภูมิมนุษย์" ที่มี "ธรรม" ให้ศึกษา
ดังในคำที่มีแปลในบาลีว่า
"โลกมนุษย์ คือสุคติของเทวดา"
มันกลับกันอย่างนี้เอง!

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by Dannysee from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาทางสายกลางแห่งจิต


ความหลงเกิดขึ้นมา
เมื่อรู้สึกตัวความหลงก็ดับไป
แต่ความรู้สึกตัวนี้ก็ต้องดับไปเหมือนกัน
ไม่ต้องไม่รักษาไว้ เพียงแค่
คอยรู้สึกเมื่อมันหลงก็พอ
เราจะเห็นเองว่า กุศล หรือ อกุศล
ล้วนตัองดับไปเป็นธรรมดา
ใจต้องเป็นกลางไม่ยินดีเมื่อกุศล
ไม่ยินร้ายเมื่ออกุศล
ไม่พยายามเหนี่ยวรั้งสิ่งใดๆ ไว้ ให้อยู่นานๆ
นี่เป็นทางสายกลางแห่งจิต......

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by Alexas_Fotos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาเพราะเราปล่อยวาง เราจึงหลุดพ้น


...พระพุทธองค์จึงตรัสว่า
เพราะเราปล่อยวาง เราจึงหลุดพ้น
ฟังให้ดีนะ เพราะเราเกิดการปล่อยวางขึ้น
จึงมีการหลุดพ้น...
ตราบใดก็ตาม ถ้าไม่ปล่อยวาง
จากความรู้สึก จากอารมณ์นั้นๆ
ตราบนั้นเรายังต้องเวียนว่าย...
เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากติดข่าย
อย่างที่พระพุทธเจ้าว่า...
เราก็วางมันซะ อย่าไปหลงคาบเหยื่อ
ไม่ว่าจะเป็นอาการของกายใจใดๆ ที่มันเกิดขึ้น
จะพึงพอใจใดๆ ก็ตาม
จะไม่พอใจขนาดไหนก็ตาม
จะชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบขนาดไหนก็ตาม
รับรู้อารมณ์นั้น และวางอารมณ์นั้นลง...

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

Image by onfeed from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
โมทนาสาธุ


โมทนาสาธุ
เป็นหลักธรรมสำคัญในพรหมวิหารธรรม 
ที่สอนให้รู้จักการพลอยยินดี
ในการประพฤติดีปฏิบัติชอบของผู้อื่น 
หรือการพลอยยินดีที่ผู้อื่นมีความสุข 
“ทุกวินาที มีคุณค่าโมทนาสาธุ” 
.
พระอาจารย์นพพร  อาทิจฺจวํโส เคยพิจารณาว่า 
ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า 
สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ 
แล้วจิตของพระอาจารย์ก็พิจารณาว่า 
#แล้วสมุทัยเหตุให้เกิดสุขมีไหม 
ก็รู้ขึ้นมาว่า “มุทิตาพลอยยินดี” 
เป็น “สมุทัยเหตุให้เกิดสุข”…
.
…พระอาจารย์ท่านนำเอามาใช้ 
และเผยแพร่อบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์ทุกคน 
ให้รู้จักการมุทิตาพลอยยินดีกับผู้อื่น
ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ และมีความสุข  
“ทุกวินาทีมีคุณค่า โมทนาสาธุ” 
โมทนาสาธุกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ 
พระธรรมเจ้าทุกพระองค์ 
พระอริยสังฆเจ้าทุกพระองค์ 
พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์
ทรงบำเพ็ญบารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี 
มามากมายมหาศาล  
.
เราทุกคนปรารถนาความสุขความสงบ
ก็ต้องโมทนาสาธุกับบารมี
อุปบารมี ปรมัตถบารมี ของพระพุทธองค์ 
ขอให้เราได้มีส่วนแห่งพระคุณความดี
และบุญกุศลวาสนาบารมีทั้งหลาย
ของทุกๆ พระองค์

พระอาจารย์นพพร อาทิจฺจวํโส

Image by terimakasih0 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาการหลุดพ้นจากสิ่งครอบงำ


การหลุดพ้นจากสิ่งครอบงำ 
หรือหลุดจากความยึดถือทั้งหลาย 
ก็คือการหลุดพ้นจาก
ความคิดปรุงแต่งของตัวเอง 

อ.สุภีร์ ทุมทอง
Image by fkabay from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาอยู่กับสิ่งที่ "มี" แต่ "เรา" ไม่มี


มนุษย์ตราบใดมีรูปมีนาม
ย่อมรู้สึกได้ อร่อย หิว ร้อน เย็นได้
ไม่ใช่ก้อนหิน ผักคะน้าและผักชี
"ว่างจากอัตตา" มิใช่ "ไม่มี"เลย
มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดว่าไม่มี
รู้สึกมีได้ เป็นมนุษย์มันต้องมี
แต่ไม่มี "เจ้าของความรู้สึก"
เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอง
อยู่กับสิ่งที่ "มี" แต่ "เรา" ไม่มี
คือ ไม่ทุกข์หรือสุขไปกับมัน 
อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by Skitterphoto from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาหนทางในการบรรลุธรรมมีอยู่ทางเดียวหนทางในการบรรลุธรรมมีอยู่ทางเดียวเท่านั้น
คือ "การตระหนักรู้" ธรรมชาติที่แท้
อันเป็น "พุทธะ" ภายในตน
การปฏิบัติธรรม ถือศีล ทำสมาธิ
ทำบุญ ทำทาน สวดมนต์เหล่านี้
เป็นอย่างมากได้ก็แค่
การเตรียมตัวเตรียมพร้อม
เพื่อ "บรรลุธรรม" เท่านั้น

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ

Image by Foundry from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ปล่อยวางนะ ปล่อยวาง ปล่อยวาง


…ปฏิบัติก็คือรู้ในตัว
“รู้” ย่อ ๆ ก็คือรู้กายรู้ใจ อย่างปล่อยวาง..
เราต้องฝึกหัด “การระลึกทีไรก็ปล่อยวางอยู่”
ใหม่ ๆ มันวางยังไม่เป็น ก็ฝึก
แต่เรามีคำสอนไว้ก่อน
มีคำสอนคอยเตือนใจว่า ต้องปล่อยวางนะ
หรือเราจะบริกรรมไว้ก็ได้ คอยเตือนใจ
...เวลาที่สติกำหนดรู้อะไร
มันจะเผลอไปเอาให้ได้ เผลอไปบังคับ
เราก็ “ปล่อยวางนะ ปล่อยวาง ปล่อยวาง”
ปล่อยวางแต่ก็ยังรู้อยู่ รู้สิ่งนั้นอยู่
แต่ว่ารู้อย่างปล่อยวาง ใจมันก็จะค่อยเบาขึ้น...
ทำใจกลาง ๆ ว่าง ๆ ไม่มีตัวไม่มีตน
นั่นแหละจะหลุดจะพ้นจะถึงนิพพาน

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

Image by lillaby from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เราจะได้ยินเสียงผู้รู้ในตน


คำว่าอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ 
มิได้แปลว่าเราต้องหนีเข้าป่า 
และออกท่องทะเล 
เพราะเราคือส่วนหนึ่ง
ของธรรมชาติอยู่แล้ว 
อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ
จึงหมายความว่า 
อยู่เพื่อฟังเสียงใจตน 
ปัญหาชีวิตเริ่มจากตรงนี้ 
เริ่มที่เราไม่ฟังเสียงใจตน 
คำว่าใจตนนี้ 
มิใช่สิ่งที่กิเลสปรารถนา 
จงฟังให้ดี ข้ามผ่านเสียง
แห่งความอยากมี อยากได้ อยากเป็น 
เราจะได้ยินเสียงผู้รู้ในตน

คุณพศิน อินทรวงค์

Image by AJS1 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาอารมณ์อันยังให้เกิดเป็นภพ


แค่จิตสำคัญผิดนิดหน่อย 
ไปสำคัญว่าดีกว่าเขาบ้าง 
เสมอเขาบ้าง เลวกว่าเขาบ้าง 
อารมณ์อันเป็นความมั่นหมาย
เป็นตัวตนเราเขาก็เกิดทันที 
บ้างโมโหเพราะรู้สึกถูกหยาม 
บ้างน้อยใจเพราะรู้สึกด้อย 
บ้างกระหยิ่มใจเพราะรู้สึกมีดี 
บ้างเหยียดหยามเพราะรู้สึกดีกว่า 
ทั้งหลายเหล่านั้นล้วนเป็นอารมณ์
อันยังให้เกิดเป็นภพโดยทั้งหมด 
และโดยมากก็ยังไม่พ้นภพอันเป็นทุกข์

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม

Image by StockSnap from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


บุญเหนือบุญ


การทำบุญด้วยวัตถุก็เป็นสิ่งดี 
แต่เป็นเพียงข้าวเปลือก เอาไว้ทำพันธุ์ 
ถ้าเราจะกินให้ได้ประโยชน์ 
ต้องกินข้าวหุงหรือข้าวนึ่งสุก 
ไม่ใช่ข้าวสารหรือข้าวเปลือก 
การหลงติดอยู่
กับการทำบุญด้วยวัตถุ อย่างงมงาย 
เป็นความหลง ที่อยู่ในความมืด ที่เป็นสีขาว
...
บุญเหนือบุญก็คือ 
การรู้จักตัวเอง ไม่มีทุกข์นี่แหละ

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

Image by nataliaaggiato from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ไม่ต้องไปเที่ยวค้นหาที่ไหนเลย


ธรรมนั้นไม่มีลึกมีตื้นหรอกนะ
ในความจริงนั้นมันอยู่ตรงหน้าเรานี้เอง
แต่เพียงว่าระดับชั้น ของสิ่งปิดกั้นจิตนั้น
หนา บาง ไม่เท่ากันเท่านั้นเอง
เพียงแค่ลอกเปลือกที่ปิดกั้นนั้นเสีย
เราจะพบว่าธรรมนั้น ไม่ต้องไปเที่ยวค้นหาที่ไหนเลย....

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by yookiwon80 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาอานิสงส์จากการที่เราฝึกดูจิต


เวลาเราเห็นของไม่ดี คือเห็นกิเลสนี่นะ 
มันจะเป็นการฝึกที่ดีมาก เพราะเห็นทีไรมันดับ
มันจะเป็นเครื่องเอื้อให้เรา
เข้าใจในแง่ของอนิจจังได้ง่ายขึ้น 
เห็นโกรธ..โกรธดับ เห็นฟุ้ง..ฟุ้งดับ
เห็นเผลอ..เผลอดับ 
มันจะเห็นเลยว่ามันดับ 
ดับเองด้วย! เราไม่ได้ตั้งใจดับ
 เราแค่รู้สึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้..มันก็ดับไปเอง
ไอ้สิ่งไม่ดีที่เห็นทั้งหลายเนี่ย มันจะแสดงความจริง 
ความโกรธ ความหลง ความคิด
อะไรเมื่อกี้นี้เนี่ยนะมันแสดงความจริง
ว่ามันดับเอง เราไม่ได้ตั้งใจดับเลย 
ก็มีความเข้าใจในแง่อนิจจัง-ไม่เที่ยงบ้าง 
ในแง่อนัตตา-ไม่ใช่ตัวตนบ้าง
อย่างนี้เป็นอานิสงส์จากการที่เราฝึกดูจิต 

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

Image by onfeed from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


พอเราวางได้มันก็หมดเรื่อง


สังขารของเราไม่เที่ยง
ราคะสังขาร โทสะสังขาร โมหะสังขาร
ก็ล้วนเป็นสังขาร .. เป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอน
มันวางกันได้ .. พอเราวางได้มันก็หมดเรื่อง
ที่เราวางไม่ได้มันติดพันกันอยู่ ลำบาก แก้ไม่ตก
องคุลิมาลนี่เมื่อเวลาบวชแล้วมานั่งภาวนา 
พวกนิมิตทั้งหลาย ผีปีศาจถือหอก
ถือดาบจะมาแทงจนกลัว
แก้ไม่ตก จึงไปหาพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าท่านให้ละ อย่าไปถือเป็นอารมณ์ 
ต่อมาจึงบำเพ็ญจนสำเร็จอรหันต์

หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ  

Image by onfeed from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนามีเราขึ้นมาในใจเมื่อไหร่ ก็จัญไรเมื่อนั้นมีเราขึ้นมาในใจเมื่อไหร่ ก็จัญไรเมื่อนั้น
ทำเพื่อเราเมื่อใด ก็บรรลัยทุกที
คำว่า "เรา" ที่เป็นตัวไปขวาง
กับกระแสของปรากฏการณ์
ไปมีความอยากแบบไร้เดียงสา
ไปกระทบปัญหาต่างๆ เช่น
เขาว่าเรา เขาไม่เข้าใจเรา
อยากให้ฝนไม่ตก อยากให้หมาไม่เห่า
เอา "เรา" เข้าไปเป็นเป้า
ทั้งที่ปรากฏการณ์มันเป็นของมันอย่างนั้น
แต่มีเราที่ไม่อยากให้มันเป็น
ตรงนี้สำคัญมาก เพราะคำว่า "เรา"
เป็นเป้าของความทุกข์ ความเจ็บปวด...
เมื่อเรารู้สึกตัวและเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริง
โดยไม่เอาความอยาก หรือทิฏฐิเข้าไปเกี่ยวข้อง
ว่าอยากให้เป็นอย่างนั้น น่าจะเป็นอย่างนี้
ก็มีแต่ "การกระทำ" แต่ไม่มีคำว่า "เรา"
เป็น "ผู้ถูกกระทำ"...

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

หนังสือแตกต่างแค่เปลือกความคิด ปกปิดจิตประภัสสร

Image by Schueler-Design from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา