ทุกข์มีอยู่แต่...หาคนทุกข์ไม่ได้


เป็นเพราะไม่รู้......
ไม่รู้ตามจริงว่า....ความทุกข์
จะไม่ใช่เป็นความทุกข์ทรมานเลย
ถ้าไม่มีเราเข้าไปยึดเอาไว้เอง
ความทุกข์เป็นความจริงของธรรมชาติ
แต่ความทรมานเพราะทุกข์นั้นเป็นส่วนเกิน
ให้รู้สึกตัวนะ 
รู้สึกตัวแล้วจะสามารถ
ถอนความเป็นเรา
ออกมาจากทุกข์ได้ จึงเป็นว่า 
ทุกข์มีอยู่แต่...หาคนทุกข์ไม่ได้

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by Ri_Ya from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาความเป็นสุขที่เรียกว่า “บรมสุข”


เรามีหน้าที่เรียนรู้จนเห็นว่า
กายและใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆ 
เป็นทุกข์ล้วนๆ แปลว่ามันไม่ใช่สุข 
ไม่มีสุขเลย 
ความเป็นสุขที่เรียกว่า “บรมสุข” 
มีเพียงอย่างเดียวคือ 
“ความเป็นอิสระจากกายและใจนี้” 
ด้วยความรู้สึกพ้นจาก
ความยึดมั่นถือมั่นในกายและใจนี้ 
ไม่ใช่ทำให้มันดีได้ 
ไม่ใช่เปลี่ยนจากที่มันเป็นทุกข์
ให้เป็นสุขได้ เรามีหน้าที่เดียวคือ 
เป็นอิสระจากมัน 
ด้วยการเรียนรู้ดูมัน
ตามความเป็นจริง 
เรียนรู้จนรู้ว่ามันไม่ใช่เรา 

Camouflage

Image by NCV99646 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาส่งคืนความเข้าใจผิดของตนเถิด


รูปขันธ์ นามขันธ์ 
ที่บัญญัติว่าโลก ที่บัญญัติว่าทุกข์ 
ท่านทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิด 
ส่งคืนเถิด ส่งคืนความเข้าใจผิดของตนเถิด 
ธาตุก็ส่งคืนให้ธาตุ 
ธรรมก็ส่งคืนให้ธรรม 
ที่บัญญัติว่าขันธ์ ก็ส่งคืนให้ขันธ์ 
เธอทั้งหลายอย่าเข้าไปสอดแทรก 
ยึดถือเอาเป็นเจ้าของ 
ถ้าเธอทั้งหลายเข้าไปสอดแทรก 
ยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้ว 
เมื่อไม่อยู่สมประสงค์ 
เธอทั้งหลายจะดิ้นรนกวัดแกว่ง 
จิตใจของพวกเธอก็เดือดร้อน 
สิ่งเหล่านั้นไม่รู้อิโหน่ อิเหน่อะไร ...

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

Image by ID 12019 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ศีลมีตัวเดียว คือเจตนางดเว้นอันเดียว


ศีลก็ออกไปจากจิตนั่นแหละ 
ไม่ได้ออกไปจากที่อื่น 
ตัวจิตตัวนั้นแหละ 
งดเว้นจากฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ 
ประพฤติผิดมิจฉาจาร
โกหกมุสาวาท ดื่มสุราเมรัย 
ก็จิตนั่นแหละงดเว้น 
ศีลมีตัวเดียว คือเจตนางดเว้นอันเดียว 
ไม่ต้องไปไล่มันหรอก 
ไม่ต้องไปนับอาการ
นับอาการมันมากไป ๕ ตัว ๘ ตัว 
โอย รักษายากเหลือเกิน 
๑๐ ตัว ๒๒๗ ตัว รักษายาก 
เรารักษาเฉพาะตัวเดียวเท่านั้นแหละ 
ตัวเจตนางดเว้น ก็หมดเรื่องกัน 

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

Image by Anrita1705 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


"วางใจเป็น" เมื่อเจอทุกข์


เชื้อโรคคือสิ่งที่คงอยู่คู่มนุษย์ฉันใด  
ความทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันนั้น   
โลกที่ปลอดเชื้อและชีวิตที่ปลอดทุกข์ 
เป็นได้แค่ความฝันที่มิอาจเป็นจริง 
อย่างไรก็ตามแม้รอบตัวเราจะเต็มไปด้วยเชื้อโรค  
แต่ร่างกายเราก็เป็นปกติสุขอยู่ได้ 
ไม่ล้มหมอนนอนเสื่อ  
ในทำนองเดียวกัน 
แม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความทุกข์ 
แต่จิตใจเราก็สงบเย็นเป็นสุขได้  
ร่างกายของเราไม่เจ็บป่วย
ไม่ใช่เพราะไม่มีเชื้อโรค 
แต่เป็นเพราะรู้จักรับมือกับเชื้อโรค 
ฉันใดก็ฉันนั้น  จิตใจเราไม่เป็นทุกข์
ไม่ใช่เพราะทุกอย่างราบรื่น 
แต่เป็นเพราะเรา "วางใจเป็น" เมื่อเจอทุกข์

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Image by adege from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาแค่เห็นความรู้สึกเป็นทุกข์


แค่เห็นความรู้สึกเป็นทุกข์
โดยความเป็นของไม่เที่ยงได้บ่อยๆ
ความทุกข์ก็ไม่มีอุปาทานเป็นที่ตั้งแล้ว
ไม่มีอาหารอันโอชะหล่อเลี้ยงชีวิตมัน
แบบต่อความยาวสาวความยืดแล้ว!

อยากลบ ความจำ
ยิ่งย้ำ ความเจ็บ

ดังตฤณ

Image by hudsoncrafted from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาเอกัคคตา


เอกัคคตา ไม่ได้หมายความว่า
จิตต้องนิ่งไม่มีอะไร เพียงอย่างเดียว

อย่างเราอยู่ธรรมดาอย่างนี้
จิตของเราเป็นกลาง
เกิดความคิดอะไรขึ้นมา
สติรู้ปั๊บ รู้แล้วปล่อยวางๆๆ
อันนี้ก็คือ เอกัคคตา

เอกัคคตา จิตเป็นหนึ่งโดยไม่มีความคิด ไม่มีอะไร
นั่นเป็นเอกัคคตาในฌานสมาบัติ
แต่เอกัคคตาในสมาธิวิปัสสนา
ต้องมี วิตก วิจาร
มีความคิด แล้วก็มีสติรู้พร้อม

เพราะฉะนั้น ทางปฏิบัติที่สบายที่สุดก็คือว่า
เราไม่ต้องไปควบคุมจิต
เพียงแต่ให้มีสติกำหนดรู้จิตอย่างเดียว

ถ้าจิตนิ่ง ปล่อยให้มันนิ่ง
ถ้ามันคิด ปล่อยให้มันคิด
แต่เราเอาสติตามรู้

อันนี้เราสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลา 
โดยไม่ต้องเลือกกาล เลือกเวลาว่า
เช้า สาย บ่าย เย็น

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Image by TRINHDACTRUONG from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เผชิญทุกข์


เผชิญทุกข์

ทุกชีวิต ต้องพบ ประสบทุกข์
จงรีบลุก เผชิญหน้า อย่างผ่าเผย
จะพ้นทุกข์ ต้องทำใจ ให้คุ้นเคย
ทุกข์มาเกย จะร้องว่า เพื่อนข้าเอง

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

Image by sirridho from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาไม่ต้องไปกำหนดใจละมันให้ลำบาก


เมื่อบุคคลมาฝึกจิตนี้
ให้ตั้งมั่นลงไปด้วยดี
เรื่องชั่วมากระทบกระทั่งเข้า 
ก็ไม่ยึดถือเอา
เมื่อไม่ยึดถือ มันก็ดับไป
สิ่งต่างๆ เมื่อจิตไม่ยึดถือเอาเท่านั้น
มันดับไปเองเลย
ไม่ต้องไปกำหนดใจละมันให้ลำบาก
พอแต่จิตรู้ว่าอันนั้นมันเป็นของไม่เที่ยง
หรือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องชั่ว
ไม่ควรยึดถือเอาอย่างนี้
มันรู้อย่างนี้ มันก็ปล่อยวาง
ไม่ยินดียินร้ายตามเรื่องที่มากระทบกระทั่งนั้น
มันก็อยู่ไม่ได้ เรื่องต่างๆ ก็ดับไป
ใจก็เป็นปกติอยู่

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

Image by TRINHDACTRUONG from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาคิดปรุงแต่ง-สักแต่ว่ารู้


ใจนี้มีสองส่วน 
ส่วนหนึ่งเราเรียกว่า คิดปรุงแต่ง 
อีกส่วนหนึ่งคือ สักแต่ว่ารู้ 
เวลาหยุดคิดปรุงแต่ง 
เราก็จะ สักแต่ว่ารู้ 
ใจก็จะรู้เฉยๆ 
รู้โดยไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ 
รู้โดยไม่คิดอยาก
ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ 
ให้รู้เฉยๆ การรู้เฉยๆ นี้
เป็นภาวะ ที่ทำให้ใจไม่มีความทุกข์ 
ถ้าใจไปรู้ตามความคิดปรุงแต่ง 
ใจมักจะคิดไปในทางสร้างความทุกข์ให้แก่ใจ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

Image by Dannysee from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา