แต่นั้นคือปัญหาไม่ใช่ความทุกข์


ปัญหาหลายๆ อย่างมันไม่มีข้อสรุป 
บางทีเรากังวลแทบตาย เครียดแทบตาย 
พอถึงเวลามันจบ มันไม่เห็นมีอะไรเลย 
แล้วทุกปัญหามันก็ผ่านไป 
ในโลกใบนี้ ไม่มีปัญหาไม่จบ 
จบช้า จบเร็ว จบด้วยวิธีไหนอันนี้แล้วแต่ 
แต่นั้นคือปัญหาไม่ใช่ความทุกข์

คุณมาลี ปาละวงศ์

Image by vefrun from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา"พระอรหันต์" ฆราวาสก็เป็นได้พระอนาคา ฆราวาสก็เป็นได้ 
แม้แต่เป็น "พระอรหันต์" ฆราวาสก็เป็นได้
บางท่านก็กล่าวว่าฆราวาสเป็นพระอรหันต์
อายุจะไม่เกินเจ็ดวัน เพราะฆราวาส
ไม่สามารถจะทรงคุณธรรมของพระอรหันต์ไว้ได้
ทำให้เราคิด "อรหันต์" นี้ จะฆ่าคนเชียวเหรอ 
มันอดที่จะคิดไม่ได้ 
จิตใจสะอาดจิตใจบริสุทธิ์ 
อยู่ตรงไหนก็สมบูรณ์อยู่แล้ว 
ยังเดินอยู่ ยังหายใจอยู่ 
มันไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
สามารถที่จะทำประโยชน์
ให้กับโลกได้อย่างเต็มที่เหมือนกัน 
ในด้านเหตุผล ก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้ 
อยู่ตรงไหน ๆ ให้ปฏิบัติให้ยิ่ง ไม่ต้องไปกลัวว่า 
เมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์ แล้วมันจะตาย 
พระอรหันต์" ยังกลัวตายอยู่เหรอ....

หลวงปู่แบน ธนากโร

Image by Alexis from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


จะบรรเทาทุกข์ หรือพ้นทุกข์จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การปฏิบัติธรรมก็คือ การเผชิญหน้ากับความจริง


การปฏิบัติธรรมก็คือ
การเผชิญหน้ากับความจริง 
นักปฏิบัติธรรมต้องไม่หนีความจริง 
ต้องยอมรับความจริงได้
แม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะมาให้เราชอบใจ
หรือไม่ชอบใจก็ตาม เราต้องรับได้
ยอมรับความจริง เพื่อจะได้รู้ความจริง
ว่าเค้าเป็นอย่างไร แน่นอนไหม
ความสุขมันแน่ไหม...
เดี๋ยวก็เปลี่ยนไป เดี๋ยวก็ผ่านไป
ความทุกข์มันแน่ไหม ...
เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

Image by AnnaliseArt from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาการให้ที่วิเศษ


..การทำตัวเองให้เป็นกัลยาณมิตรต่อผู้อื่น 
เป็นการให้ที่วิเศษ
จะให้วัตถุสิ่งของ จะให้เงินทอง 
จะไปยกที่ดินให้คนอื่น จะไปมอบทรัพย์สมบัติให้เขา 
มันไม่มีคุณค่าเท่ากับเราเป็นกัลยาณมิตรกับเขา 
เราเป็นเพื่อนที่ดี เป็นคนที่มีคุณธรรมจริง ๆ 
เขาเห็นเรา เขาไว้ใจได้ 
เห็นเราเขาเกิดความชื่นใจในสิ่งที่ดีงาม 
คือ พูดถึงการกระทำ 
อย่างนี้เป็นการให้ที่วิเศษ 
คนมักให้วัตถุสิ่งของซึ่งไม่ยากหรอก 
แต่ว่าให้ตัวเองเป็นตัวอย่าง 
ให้ตัวเองเป็นผู้ที่ไม่มีพิษมีภัยต่อผู้อื่น 
อย่างนี้เป็นการให้ที่สำคัญมาก 
ซึ่งทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ให้กัน

พระอาจารย์ปสันโน

Image by TomaszProszek from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


จบลงที่ตรงนี้...วาง


พระพุทธองค์ตรัสว่า ผู้ที่ได้ฟังธรรมบทนี้คือ 
"ธรรมทั้งปวง ใครๆ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น"
ก็ชื่อว่าได้ฟังธรรมทั้งหมด ของพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติธรรมทั้งหมด ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากวิธีใดก็ตาม 
ก็มาจบลงที่ตรงนี้...วาง
เพราะฉะนั้นการปล่อยวาง
เป็นทั้งหลักธรรม เป็นทั้งวิธีการปฏิบัติ
เป็นทั้งผลของการปฏิบัติ 
เป็นทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นทุกสิ่งของพระพุทธศาสนา
ถ้าโยมปฏิบัติให้ตรงต่อพระสัจธรรมไปเลย
คือวางทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่อะไรกับอะไร 
ปล่อยอย่างเดียว มันก็จะเหลือแต่สภาวะรู้ที่เป็นของจริง
จะเป็นสภาวะรู้ที่มันไร้ตัวตน ไร้ขอบเขต 
เป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชาติไปเลย
เรียกว่ามันว่างจากตัวตน จากความยึดมั่นถือมั่น 
มันจะวางทุกสิ่ง จะเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวง
แล้วโยมจะพบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร 

ที่มา : https://www.duenjit.com/
Image by auntmasako from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เรื่องของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องของเรา


เรื่องของพระพุทธเจ้า

เคยมีการกล่าวถึงปัญหาพระบรมสารีริกธาตุว่า
เป็นแก้วผลึก หรือเป็นเพียงกระดูกที่ไฟเผา
เมื่อได้ขอความเห็น ท่านกลับตอบว่า
“เรื่องของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องของเรา
เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้า
แต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้จักเรื่องของเรา
เมื่อรู้เรื่องตัวเองดีเแล้ว
ถึงพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาหรือไม่ ก็ไม่เป็นปัญหา ”

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

หนังสือ หลวงพ่อเทียน ความมหัศจรรย์ในพระธรรมดา 
Image by Hans from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาจิตวางเฉยคือปัญญาแล้วถ้าจิตเราอยู่ในความว่าง
จิตนั้นเป็นของจริง 
แต่ถ้าจิตยังไม่ว่าง เป็นของไม่จริง
เพราะมันมีขันธ์ห้า 
แต่บางคนกลับบอกจิตที่อยู่ในความว่าง ไม่มีปัญญา 
ที่พระพุทธเจ้าบรรลุ
ท่านบรรลุถึงไม่มีอะไรนั้นเอง.. 
จริงๆ แล้ว สิ่งที่เราปรุงแต่งไม่ได้ 
ที่จิตมันอยู่ในความวางเฉยหมดนั้นแหละ
ปัญญาแล้ว

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

Image by HeungSoon from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เพราะติดในรส จึงมีชาติ


คำว่า รสชาติ ....เพราะติดในรส จึงมีชาติ 
มันติดในรสทุกข์.....ก็เกิดอบายภูมิ
มันติดในรสสุข.....ก็เกิดในสวรรค์ 
มันติดในรสสงบ....ก็ไปเกิดเป็นพรหม 
คายรสทิ้งหมด....เป็นพระอริยะ

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

Image by fxxu from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
ยึดสิ่งที่ยืมเป็นของตัวจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา