ถึงเวลา..ต้องพักถึงวันนี้...Admin. ต้องขออภัยแฟนๆ สักเล็กน้อยนะคะ เพราะมีเหตุจำเป็นนิดหน่อย ต้องขอเวลาพักสักแป๊บหนึ่ง นั่นคือ ตอนนี้ Admin. early retire ออกมาจากบริษัท ตามยุคที่สื่อออนไลน์เข้ามาแทนที่เกือบทุกสื่อ แต่ทั้งนี้ ยังมิใช่การลาจากนะคะ ขอเวลาให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางสักหน่อยก่อน แล้วจะกลับมาคัดสรรข้อธรรมนำเสนอเหมือนเดิมค่ะ 

ขอขอบพระคุณท่านนะคะที่ติดตามกันเสมอมา และขอโมทนาที่ท่านเป็นผู้มีจิตใจรักและสนใจใฝ่ศึกษาในธรรมะของพระพุทธองค์ค่ะ

จนกว่าจะพบกันใหม่..

แนวทางภาวนาแตกต่างกันเพียงรูปแบบ


แนวทางภาวนาก็แตกต่างกันเพียงรูปแบบเท่านั้น 
ไม่ว่าท่านจะเดินทางสายหนึ่งสายใด เดินช้าหรือเดินเร็ว 
ถ้าท่านมีสติอยู่เสมอ มันก็เหมือนกันทั้งนั้น 
ข้อสำคัญที่สุดก็คือ แนวทางภาวนาที่ดีและถูกต้อง
จะต้องนำไปสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่น 
ลงท้ายแล้วก็ต้องปล่อยวางแนวทางภาวนาทุกรูปแบบด้วย 
ผู้ปฏิบัติต้องไม่ยึดมั่นแม้ในตัวอาจารย์

หลวงปู่ชา สุภัทโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ทางแก้ของสมุทัยคือให้เลิกยึดมั่นใช่หรือไม่ถาม: ทางแก้ของสมุทัยคือให้เลิกยึดมั่นใช่หรือไม่

ตอบ: คำว่าเลิกยึดมั่นเป็นผล เหตุแห่งการเลิกยึดมั่น 
คือการที่เราเห็นความจริงของสิ่งนั้น 
เมื่อเราเห็นความจริงของสิ่งนั้น 
ความปล่อยวางมันอยู่ในตัวของตรงนั้น
เหมือนมืด โยมลองปิดไฟให้หมดนี่ มืดไหม 
พอโยมเปิดไฟปั๊บนี่ ความมืดมันจะหาย 
พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ 'ปัญญา โลกัสมิ ปัชโชโต 
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก'
 เพราะฉะนั้นปัญญาน่ะเปรียบเสมือนแสงสว่าง 
เมื่อแสงสว่างเกิด ณ จุดนั้น ความมืดมันไม่มี 
เราไม่ต้องไปลบความมืด เข้าใจไหม 

พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

คนปัจจุบันฝันทั้งกลางวัน ฝันทั้งกลางคืน
คนปัจจุบันฝันทั้งกลางวัน ฝันทั้งกลางคืน
กลางคืนเขาหลับตาฝัน
แต่กลางวันเขาลืมตาแล้วฝัน
ฝันก็คือ ใจลอยไปอยู่กับความคิดตลอดเวลา
จึงไม่เห็นปัจจุบันขณะ...

ชีวิตทั้งชีวิตมอบให้กับความฝันทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้น กลับมาตื่นกันซักที
กลับมารู้สึกตัวกันซักที


พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ขณะแห่งปัจจุบันคือขณะแห่งการตื่นรู้จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่มีใครทำสติให้ต่อเนื่องได้...ไม่มีใครทำสติให้ต่อเนื่องได้
มีแต่การทำให้เกิดสติบ่อยที่สุดจนถี่ยิบ
จะรู้สึกเหมือนมีความต่อเนื่องเอง

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ฝึกนิสัยให้เป็นคนใจเย็น (ภายในไม่เกิน ๕ วัน)ฝึกนิสัยให้เป็นคนใจเย็น (ภายในไม่เกิน ๕ วัน) 
หัดหายใจเข้าลึกๆ ยาวๆ แล้วค่อยผ่อนลมหายใจออกทีละน้อย
ทำบ่อยๆ เมื่อมีสติรู้ตัว เพราะลมหายใจอยู่กับเราตลอดชีวิต
จงใช้ลมหายใจให้มีคุณค่าสูงสุดถึงการฟอกจิตวิญญาณ
ไม่นานเลย ใจจะเบา เย็น สงบ และมีพลัง

หลวงพ่อวิชัย เขมิโย

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


การละความยึดถืออารมณ์จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ปัญญาสูงสุดคือ จิตเห็นจิตปัญญาสูงสุดคือ จิตเห็นจิต
พอเรารู้จิตชัดเจนแล้วหมดปัญหา ไม่ต้องรู้อะไรอีก
ให้รู้จิตเห็นจิต ไม่ใช่ของต่ำๆนะ
มันเป็นอริยมรรค สำหรับตัดสมุทัยทั้งหมด
ดั่งที่พูดว่า ..
จิตส่งออกนอกเป็นสมุทัย ผลของสมุทัยเป็นตัวทุกข์
จิตเห็นจิตเป็นตัวมรรค ผลของมรรคเป็นตัวนิโรธ
เหตุของนิโรธก็คือ ตัวอริยมรรคนี้เอง
จิตดูจิต ก็คือ ตั้งจิตกับสตินี้เอง
จิตกับรู้เป็นของสิ่งเดียวกัน ไม่แตกต่างกันเลย

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


การปฏิบัติธรรม ให้ทำเล่นๆการปฏิบัติธรรม ให้ทำเล่นๆ 
ทำด้วยความผ่อนคลาย แต่ต่อเนื่อง
การเดินจงกรม เหมือนเดินช็อปปิ้ง 
การยกมือสร้างจังหวะ
เหมือนการปัดยุง 
ฟังธรรม เหมือนฟังเพลง 
คุยกับใครเหมือนคุยกับเพื่อน
แต่เราทำด้วยความรู้สึกตัว 
ชีวิตเราจะผ่อนคลายมาก ไม่เครียด

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา