ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทอปฺปมาทญฺจ เมธาวี  ธนํ เสฏฺฐํว รกฺขติ    
ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุด  

พุทธภาษิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น