เราปฏิบัติไม่ใช่เพื่อบุญบาปเราปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ เราไม่ได้จะมาเอาบาปเอาบุญเป็นหลักนะ 
แต่จะปฏิบัติเอาเพื่อความบริสุทธิ์ของจิต
จิตใจ ถ้ามีความบริสุทธิ์แล้ว มันก็ทิ้งทั้งบุญทั้งบาป
ความบริสุทธิ์ของจิตนั้นแหละ จะพาเราเข้าสู่พระนิพพาน

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น